اگر واقعیت با نظریات هماهنگی ندارند...

شاید دیوانه ها سر خوشترن اما به دیوانگی رسیدن تاوان سختی می خواهد....

دی 97
1 پست
مرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
دی 91
28 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
تیر 91
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
134 پست
دی 89
1 پست